myc regatta

test

div3 fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: NHC1, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
fleet boat class sail no rating NHC (0.889 & below) Race 1 NHC (0.889 & below) Race 2 Total Nett
div3 Ynot NHC 6 0.78 1.0 1.0 2.0 2.0
div3 First Knight NHC 3848T 0.863 2.0 2.0 4.0 4.0
div3 Eleison NHC 9524 0.886 4.0 3.0 7.0 7.0
div3 Cirrus NHC 3229L 0.821 3.0 4.0 7.0 7.0
div3 Suntrek NHC 236 0.835 6.0 5.0 11.0 11.0
div3 Kingfisher NHC 107 0.821 5.0 6.0 11.0 11.0
div3 Papillon NHC 4118T 0.898 7.0 7.0 14.0 14.0
div3 Tender Touch NHC 2621 0.876 8.0 8.0 16.0 16.0
div3 Snoopy D NHC 1 0.842 9.0 12.0 DNC 21.0 21.0
div3 Amberjack NHC 8235R 0.878 12.0 DNC 12.0 DNC 24.0 24.0
div3 Festina Lente NHC 2091 0.831 12.0 RET 12.0 DNC 24.0 24.0

NHC (0.889 & below) Race 1 - 4 July 2014 at 10:00.00

Start: Start 3, Finishes: Place, Time: 10:20.00
fleet boat class sail no rating Elapsed Points
div3 Ynot NHC 6 0.78 1:58:54 1.0
div3 First Knight NHC 3848T 0.863 1:52:11 2.0
div3 Cirrus NHC 3229L 0.821 2:02:15 3.0
div3 Eleison NHC 9524 0.886 1:56:36 4.0
div3 Kingfisher NHC 107 0.821 2:06:04 5.0
div3 Suntrek NHC 236 0.835 2:05:47 6.0
div3 Papillon NHC 4118T 0.898 2:03:04 7.0
div3 Tender Touch NHC 2621 0.876 2:14:39 8.0
div3 Snoopy D NHC 1 0.842 2:22:26 9.0
div3 Festina Lente NHC 2091 0.831 RET 12.0

NHC (0.889 & below) Race 2 - 4th July 2014 at 13:20.00

Start: Start 1, Finishes: Place
fleet boat class sail no rating Elapsed Points
div3 Ynot NHC 6 0.794 1:41:28 1.0
div3 First Knight NHC 3848T 0.878 1:36:27 2.0
div3 Eleison NHC 9524 0.884 1:38:30 3.0
div3 Cirrus NHC 3229L 0.826 1:46:12 4.0
div3 Suntrek NHC 236 0.831 1:46:03 5.0
div3 Kingfisher NHC 107 0.819 1:48:59 6.0
div3 Papillon NHC 4118T 0.888 1:40:38 7.0
div3 Tender Touch NHC 2621 0.867 1:46:24 8.0Sailwave Scoring Software 2.14.11
www.sailwave.com