RCYC Friday Night Club Racing

RCYC

RCYC Series 1 2023

B IRC 1 Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: IRC, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName IRC R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st B IRC 1 Per Elisa Half Tonner GBR2769R RCYC Robbie Tregear   0.951 1.0 (7.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 11.0 4.0
2nd B IRC 1 Triggers Broom Modified Ultra 30 GBR8710 RCYC Duncan Adams & Craig Brown   1.076 2.0 1.0 3.0 (7.0 RET) 3.0 16.0 9.0
3rd B IRC 1 Insatiable Melges 24 GBR648 RCYC Tim Cunliffe   1.011 (7.0 DNC) 7.0 DNC 2.0 2.0 4.0 22.0 15.0
4th B IRC 1 Amigos A35 2.10 GBR1246L MYC Jon Myers   1.013 (7.0 DNC) 7.0 DNC 4.0 3.0 5.0 26.0 19.0
5th B IRC 1 Jackdaw J39 GBR4243T RCYC Gilly Fox   1.057 (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 2.0 30.0 23.0
6th B IRC 1 Billy Whizz Melges 32 GBR209 RCYC Jamie Shelton   1.140 (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 35.0 28.0

C IRC 2 Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: IRC, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName IRC R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st C IRC 2 Excelle Sigma 33 OOD GBR4462 MYC Toby Claridge/John Fox   0.912 (7.0 DNC) 1.0 2.0 1.0 2.0 13.0 6.0
2nd C IRC 2 Macavity Corby 25 7528 RCYC John Hicks   0.918 1.0 2.0 1.0 2.0 (3.0) 9.0 6.0
3rd C IRC 2 Dragun Hunter 707 7103N RCYC Alex Mills   0.908 2.0 (7.0 DNC) 3.0 7.0 DNC 5.0 24.0 17.0
4th C IRC 2 Brightwork Sigma 33 OOD K4383   John Kulpa   0.910 (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 1.0 29.0 22.0
5th C IRC 2 Afrita Sigma 33 OOD GBR4264   Andrew Laming   0.906 (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 32.0 25.0
6th C IRC 2 Raven Beneteau 32s5 GBR3569T RCYC Chris Wilson     (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 35.0 28.0

E YTC Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: PY, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName PY R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st E YTC Chiot Noir Mini Tonner GBR6366Y FSC Sarah Roby   1042 (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0
2nd E YTC Seriema Hustler 25.5 GBR3523 FSC Tim Julian & Nick Woodley   1066 2.0 (13.0 DNC) 2.0 3.0 4.0 24.0 11.0
3rd E YTC Nightowler Albin Nova GBR4390L FSC Mike Lithgow   950 5.0 2.0 5.0 (13.0 DNC) 5.0 30.0 17.0
4th E YTC Green Magnum MGC27 GBR3394T FSC Rod Wootton   966 (13.0 DNC) 13.0 DNC 3.0 2.0 3.0 34.0 21.0
5th E YTC Moonlighter Sadler 25 005 RCYC Paul Collins   1045 3.0 3.0 4.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 36.0 23.0
6th E YTC Tai Mo Shan Hanse 301 3881L RCYC Neil Chamberlain   964 4.0 4.0 6.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 40.0 27.0
7th E YTC Scorpion Harwich 1/2 Tonner GBR5592 RCYC Geoff Davies   962 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 4.0 2.0 45.0 32.0
8th E YTC Tresillian Sigma 33 OOD GBR5291 RCYC John Beavis   945 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 65.0 52.0
8th E YTC Socrates Achilles 24 395 RCYC Stephen Carson     (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 65.0 52.0
8th E YTC Alchemy Hunter 27 OOD K2611 RCYC Bob Godzicz   1082 (13.0 DNF) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 65.0 52.0
8th E YTC Jemalda Aqua 30 2941 RCYC Julia Hopkins   1014 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 65.0 52.0
8th E YTC Jemalda S & S Aqua 30 2941 RCYC Julia Hopkins   1040 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 65.0 52.0

R1 - B IRC 1 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 B IRC 1 Per Elisa Half Tonner GBR2769R RCYC Robbie Tregear   0.951 18.20 19.50.04 1.30.04 1.25.39 1.0
2 B IRC 1 Triggers Broom Modified Ultra 30 GBR8710 RCYC Duncan Adams & Craig Brown   1.076 18.20 19.41.28 1.21.28 1.27.39 2.0

R2 - B IRC 1 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 B IRC 1 Triggers Broom Modified Ultra 30 GBR8710 RCYC Duncan Adams & Craig Brown   1.076 18.20 19.36.19 1.16.19 1.22.07 1.0

R3 - B IRC 1 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 B IRC 1 Per Elisa Half Tonner GBR2769R RCYC Robbie Tregear   0.951 18.20 19.40.17 1.20.17 1.16.21 1.0
2 B IRC 1 Insatiable Melges 24 GBR648 RCYC Tim Cunliffe   1.011 18.20 19.38.45 1.18.45 1.19.37 2.0
3 B IRC 1 Triggers Broom Modified Ultra 30 GBR8710 RCYC Duncan Adams & Craig Brown   1.076 18.20 19.36.34 1.16.34 1.22.23 3.0
4 B IRC 1 Amigos A35 2.10 GBR1246L MYC Jon Myers   1.013 18.20 19.45.19 1.25.19 1.26.26 4.0

R4 - B IRC 1 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 B IRC 1 Per Elisa Half Tonner GBR2769R RCYC Robbie Tregear   0.951 18.20 19.53.29 1.33.29 1.28.54 1.0
2 B IRC 1 Insatiable Melges 24 GBR648 RCYC Tim Cunliffe   1.011 18.20 19.52.53 1.32.53 1.33.54 2.0
3 B IRC 1 Amigos A35 2.10 GBR1246L MYC Jon Myers   1.013 18.20 20.06.04 1.46.04 1.47.27 3.0
4 B IRC 1 Triggers Broom Modified Ultra 30 GBR8710 RCYC Duncan Adams & Craig Brown   1.076 18.20 19.47.16 RET   7.0

R5 - B IRC 1 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 B IRC 1 Per Elisa Half Tonner GBR2769R RCYC Robbie Tregear   0.951 18.20 19.49.51 1.29.51 1.25.27 1.0
2 B IRC 1 Jackdaw J39 GBR4243T RCYC Gilly Fox   1.057 18.20 19.41.02 1.21.02 1.25.39 2.0
3 B IRC 1 Triggers Broom Modified Ultra 30 GBR8710 RCYC Duncan Adams & Craig Brown   1.076 18.20 19.40.12 1.20.12 1.26.18 3.0
4 B IRC 1 Insatiable Melges 24 GBR648 RCYC Tim Cunliffe   1.011 18.20 19.47.36 1.27.36 1.28.34 4.0
5 B IRC 1 Amigos A35 2.10 GBR1246L MYC Jon Myers   1.013 18.20 19.53.54 1.33.54 1.35.07 5.0

R1 - C IRC 2 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 C IRC 2 Macavity Corby 25 7528 RCYC John Hicks   0.918 18.25 19.52.39 1.27.39 1.20.28 1.0
2 C IRC 2 Dragun Hunter 707 7103N RCYC Alex Mills   0.908 18.25 19.58.44 1.33.44 1.25.07 2.0

R2 - C IRC 2 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 C IRC 2 Excelle Sigma 33 OOD GBR4462 MYC Toby Claridge/John Fox   0.912 18.25 19.43.29 1.18.29 1.11.35 1.0
2 C IRC 2 Macavity Corby 25 7528 RCYC John Hicks   0.918 18.25 19.47.08 1.22.08 1.15.24 2.0

R3 - C IRC 2 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 C IRC 2 Macavity Corby 25 7528 RCYC John Hicks   0.918 18.25 19.36.38 1.11.38 1.05.46 1.0
2 C IRC 2 Excelle Sigma 33 OOD GBR4462 MYC Toby Claridge/John Fox   0.912 18.25 19.37.19 1.12.19 1.05.57 2.0
3 C IRC 2 Dragun Hunter 707 7103N RCYC Alex Mills   0.908 18.25 19.39.04 1.14.04 1.07.15 3.0

R4 - C IRC 2 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 C IRC 2 Excelle Sigma 33 OOD GBR4462 MYC Toby Claridge/John Fox   0.912 18.25 19.50.37 1.25.37 1.18.05 1.0
2 C IRC 2 Macavity Corby 25 7528 RCYC John Hicks   0.918 18.25 19.50.24 1.25.24 1.18.24 2.0

R5 - C IRC 2 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName IRC Start Finish Elapsed Corrected Points
1 C IRC 2 Brightwork Sigma 33 OOD K4383   John Kulpa   0.910 18.25 19.46.21 1.21.21 1.14.02 1.0
2 C IRC 2 Excelle Sigma 33 OOD GBR4462 MYC Toby Claridge/John Fox   0.912 18.25 19.47.22 1.22.22 1.15.07 2.0
3 C IRC 2 Macavity Corby 25 7528 RCYC John Hicks   0.918 18.25 19.48.31 1.23.31 1.16.40 3.0
4 C IRC 2 Afrita Sigma 33 OOD GBR4264   Andrew Laming   0.906 18.25 19.54.11 1.29.11 1.20.48 4.0
5 C IRC 2 Dragun Hunter 707 7103N RCYC Alex Mills   0.908 18.25 19.55.44 1.30.44 1.22.23 5.0

R1 - E YTC Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 E YTC Chiot Noir Mini Tonner GBR6366Y FSC Sarah Roby   1042 18.35 19.57.06 1.22.06 1.18.47 1.0
2 E YTC Seriema Hustler 25.5 GBR3523 FSC Tim Julian & Nick Woodley   1066 18.35 20.05.23 1.30.23 1.24.47 2.0
3 E YTC Moonlighter Sadler 25 005 RCYC Paul Collins   1045 18.35 20.05.09 1.30.09 1.26.16 3.0
4 E YTC Tai Mo Shan Hanse 301 3881L RCYC Neil Chamberlain   964 18.35 20.05.33 1.30.33 1.33.56 4.0
5 E YTC Nightowler Albin Nova GBR4390L FSC Mike Lithgow   950 18.35 20.06.45 1.31.45 1.36.35 5.0
6 E YTC Alchemy Hunter 27 OOD K2611 RCYC Bob Godzicz   1082     DNF   13.0

R2 - E YTC Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 E YTC Chiot Noir Mini Tonner GBR6366Y FSC Sarah Roby   1042 18.35 20.05.20 1.30.20 1.26.42 1.0
2 E YTC Nightowler Albin Nova GBR4390L FSC Mike Lithgow   950 18.35 19.59.52 1.24.52 1.29.20 2.0
3 E YTC Moonlighter Sadler 25 005 RCYC Paul Collins   1045 18.35 20.14.15 1.39.15 1.34.59 3.0
4 E YTC Tai Mo Shan Hanse 301 3881L RCYC Neil Chamberlain   964 18.35 20.13.25 1.38.25 1.42.06 4.0

R3 - E YTC Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 E YTC Chiot Noir Mini Tonner GBR6366Y FSC Sarah Roby   1042 18.35 19.45.05 1.10.05 1.07.16 1.0
2 E YTC Seriema Hustler 25.5 GBR3523 FSC Tim Julian & Nick Woodley   1066 18.35 19.53.43 1.18.43 1.13.51 2.0
3 E YTC Green Magnum MGC27 GBR3394T FSC Rod Wootton   966 18.35 19.49.25 1.14.25 1.17.02 3.0
4 E YTC Moonlighter Sadler 25 005 RCYC Paul Collins   1045 18.35 19.56.11 1.21.11 1.17.41 4.0
5 E YTC Nightowler Albin Nova GBR4390L FSC Mike Lithgow   950 18.35 19.59.11 1.24.11 1.28.37 5.0
6 E YTC Tai Mo Shan Hanse 301 3881L RCYC Neil Chamberlain   964 18.35 20.00.42 1.25.42 1.28.54 6.0

R4 - E YTC Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 E YTC Chiot Noir Mini Tonner GBR6366Y FSC Sarah Roby   1042 18.35 19.55.44 1.20.44 1.17.29 1.0
2 E YTC Green Magnum MGC27 GBR3394T FSC Rod Wootton   966 18.35 20.00.55 1.25.55 1.28.56 2.0
3 E YTC Seriema Hustler 25.5 GBR3523 FSC Tim Julian & Nick Woodley   1066 18.35 20.11.20 1.36.20 1.30.22 3.0
4 E YTC Scorpion Harwich 1/2 Tonner GBR5592 RCYC Geoff Davies   962 18.35 20.02.44 1.27.44 1.31.12 4.0

R5 - E YTC Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName PY Start Finish Elapsed Corrected Points
1 E YTC Chiot Noir Mini Tonner GBR6366Y FSC Sarah Roby   1042 18.35 20.00.16 1.25.16 1.21.50 1.0
2 E YTC Scorpion Harwich 1/2 Tonner GBR5592 RCYC Geoff Davies   962 18.35 19.59.25 1.24.25 1.27.45 2.0
3 E YTC Green Magnum MGC27 GBR3394T FSC Rod Wootton   966 18.35 20.01.33 1.26.33 1.29.36 3.0
4 E YTC Seriema Hustler 25.5 GBR3523 FSC Tim Julian & Nick Woodley   1066 18.35 20.10.42 1.35.42 1.29.46 4.0
5 E YTC Nightowler Albin Nova GBR4390L FSC Mike Lithgow   950 18.35 20.08.04 1.33.04 1.37.58 5.0Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com